Søk i Aktiv i Oslo

Muligheter for jakt og jaktretten

Dette er en liten guide til jaktmuligheter i Norge.

Om jaktretten – Viltloven sier at grunneier har eneretten til jakt og fangst.

Allemannsretten i Norge er omfattende, den gir rett til fri ferdsel på annen manns utmark og rett til å slå leir, sanke bær og så videre. Allemannsretten omfatter imidlertid ikke rett til å drive jakt og fangst eller fiske i ferskvann. Jakt og fiske har grunneieren som nevnt eneretten til.

Ulike organisasjoner kan forvalte jakten for grunneier. Alt jakt må forvaltes slik offentlige lover og forskrifter bestemmer. Mange grunneiere har slått seg sammen i grunneierlag som leier ut jakt. Mange jeger- og fiskerforeninger forvalter også jaktområder for ulike grunneiere. Grunnen i Norge eies av staten, kommunene, almenninger og private eiere.

Les mer om:


PRIVAT GRUNN

Jakt på privat grunn
Jaktretten følger bruksretten, så dersom grunneier overfører bruksretten på et område til andre, følger jaktretten med. Grunneier kan leie ut jaktretten, men kan ikke selge denne uten å selge eiendommen. Leieavtaler kan inngås for 10 år av gangen. Forpaktningsavtaler hvor jaktretten inngår kan gjøres for et lengre tidsrom. Leieavtaler som gjelder for 5 år eller lengre, skal meldes skriftlig til kommunen.

Grunneiers rett til jakt og fangst så langt som hans eiendomsrett. Mot hav og fjord går grunneiers rett til jakt og fangst så langt som landet ligger tørt ved høyvann.

Utenfor høyvannsgrensen på grunner og skjær som er overskylt ved alminnelig høyvann er jakt og fangst tillatt for alle norske statsborgere og alle som det siste året har vært og fortsatt er bosatt i Norge.

Jaktutleie
Prisene på leie av jaktterreng varier svært mye. Og iprivate områder praktiseres det mange forskjellige utleiesystemer. Hvor mange jegere som jakter i terrenget, beliggenheten, viltbestanden og hvilke tjenester som tilbys er ting som påviker prisen. Som regel er det forskjellige priser for utenbygds folk og bygdas egne sønner og døtre.

Sørg for å få med alle detaljer om hva avtalen gjelder (f.eks):

  • Når du kan jakte
  • Bruk av veier
  • Bruk av hytter
  • Bruk av hund – regler for båndtvang
  • Tid for jaktstopp i forbindelse med storviltjakt
  • Og så videre

Se vår oversikt over jaktterren i Norge.

Kommunene har oversikt over grunneierlag og private som forvalter jaktrettigheter.

Private grunneiere slår seg ofte sammen i skogeierlag, grunneierlag og utmarkslag.
Se vår side om skogeierlag, skogeierforeninger, grunneierlag og elvelag.


STATSGRUNN

Jakt på statsgrunn
Statsgrunn omfatter alle former for eiendom som er eid av staten.Viltloven regulerer retten til jakt og fangst på statens alle deler grunn som med unntak av områder som reguleres av fjelloven.

Statskog
Statskog har ansvar for administrasjonen av jakt og fangst på statsgrunn i de tilfellene hvor eiendommene ikke er organisert som statsalmenninger. I tillegg for valter Statskog også jakt på elg, hjort, rådyr, bever og gaupe også i statsallmenningene. På statsalmenning skal imidlertid administrasjonen av denne jakten skje i samråd med fjellstyrene, og inntektene tilkommer fjellkassen.

Storviltjakten på statens grunn lyses ut enten som ett- eller flerårskontrakter. Tildeling av jaktfelt skjer ved loddtrekning. Innenbygdsboende jegere gis et visst fortrinn fremfor utenbygdsboende.

Jaktretten i Finnmark
I Finnmark forvalter Statskog jaktretten på 98% av utmarksarealet. Jaktkort selges ved alle postkontor i fylket.

Utenlandske borgere som det siste året har vært og fortsatt er bosatt i Norge, har samme adgang til småviltjakt som andre norske borgere. Personer bosatt utenfor Norge har svært begrenset jaktadgang. Disse må søke om jakttillatelse senest 3 uker før jakta skal skje.

Søknad sendes Statskog, Finnmark jordsalgskontor, Damsv. 1, 9800 Vadsø.

Statsalmenninger
Statsallmenninger, er urgamle allmenningsområdene som bøndene og andre hadde rett til å benytte. I alle kommuner hvor det er statsalmenning, skal det velges et fjellstyre. Fjellstyret skal administrere jakt og fangst i statsalmenningen.

Hvem kan jakte på Statens grunn?
Jakt og fangst på statsgrunn tillatt for alle norske statsborgere og alle som har vært bosatt i Norge det siste året. Du må selvfølgelig ha jegerprøven og løse jaktkort, samt betale jegeravgift.

Utlendinger som ikke er bosatt i Norge, kan likevel søke om adgang både til småvilt- og storviltjakt. Det er Statskog som har ansvaret for all jakt på statens grunn, og som avgjør søknadene. Det er anledning til å differensiere i pris mellom innenbygdsboende og utenbygdsboende.

Regler for jakt i statsallmenninger
Norske borgere har lik rett til småviltjakt uten hund.Fjellstyrene skal tilse at det blir en rimelig balanse mellom innen- og utenbygdsboende. Fjellstyret avgjør også hvorvidt det skal være anledning til å drive med fangst og småviltjakt med hund i området. Fjellstyrene administrerer også villreinjakten i statsallmenningene. Villreinjakt kan dersom fjellstyret bestemmer det forbeholdes “innenbygdsboende”. Det er anledning til å differensiere i pris mellom innenbygdsboende og utenbygdsboende, samt mellom småviltjakt med og uten hund.

Vi har en svært omfattende oversikt over alle fjellstyrene i Norge og med informasjon om Statskogs sine tilbud når det gjelder storviltjakt og så videre.

Se også oversikten over nasjonalparkene i Norge.


BYGDEALLMENNINGER

I bygdeallmenninger har alle som har jordbruks- eller skogbrukseiendommer i bygda, bruksrett. Viltloven slår fast at alle med bruksrett har rett til jakt og fangst i allmenningen. Retten til jakt og fangst omfatter kun småvilt, og ikke jakt på hjortevilt og bever. Bygdealmeningene har et almeningsstyre dette styret kan gi andre enn de bruksberettigede adgang til jakt og fangst. Alle som driver jakt eller fangst i bygdeallmenningene skal løse jaktkort.

Kommuner
I områder der kommunene er grunneiere, gjelder også de generelle bestemmelsene om jaktretten. Kommunene har imidlertid et særlig ansvar for å ivareta allmennhetens interesser og legge til rette for allmennhetens muligheter til å utøve jakt.

Kommunene har informasjon om alle typer jakt, både på kommunes grunn, på statsgrunn, hos bygdealmenningene og tilbud fra private grunneiere og grunneierlag.