Søk i Aktiv i Oslo

Stopp pressen! på Litteraturhuset hovedbilde

Stopp pressen! på Litteraturhuset

Kriminalreportasjen og taushetsbrudd: selvjustis eller ingen justis? Foto: Silje R. Kampesæter

Kriminalreportasjen og taushetsbrudd: selvjustis eller ingen justis?

Det frie ord og en fri presse er fundamentalt i et demokrati. Ytringsfrihet er likevel ikke hele fundamentet for et åpent samfunn. Ingen frihet kan være uten grenser.

Det skrevne ord har kraft til å endre og forbedre gjennom avsløringer av maktmisbruk, feil og mangler. Men ordenes kraft kan også være ødeleggende for enkeltmennesker, det være seg fornærmede, vitner eller mistenkte, skyldige eller uskyldige. Ikke minst gjelder det pressens dekning av straffesaker. Dette reiser spørsmålet om hvordan samfunnet skal avveie de ulike hensyn – til åpenhet, konfidensialitetsbehov og personvern. Avveiningen er et stykke på vei gjort i og med lovens regler om taushetsplikt. Men med unntak for statshemmeligheter kjenner ikke lovgivningen bestemmelser om straffansvar for tredjepersoner som viderebringer opplysninger de har fått tilgang til gjennom taushetsbrudd.

– Bør videreformidling av taushetsbelagt informasjon medføre straffansvar i større grad enn i dag – og i så fall i hvilke tilfeller?

– Hvor langt rekker pressens samfunnsoppdrag i straffesaker? Er publisering av straffesaksopplysninger folkeopplysning – eller underholdning og forakt for retten?

– Er rettsvesenet i stand til å gjøre bedre avveininger enn pressen selv? Kan vi stole på påtalemyndigheten?

– Er pressens selvjustis forenlig med de rådende økonomiske incentiver for publisering av belastende personopplysninger?

Innledere
Førstestatsadvokat Lasse Qvigstad
Redaktør Hilde Haugsgjerd

Møtet er gratis og åpent for alle. Nærmere opplysninger om foreningen og møtet kan rettes til tandberg.anette@gmail.com

Arrangementet støttes av: Advokatfirmaet Hjort DA MNA, Advokatfirmaet Elden DA MNA

Relaterte saker