Søk i Aktiv i Oslo

De hjemløse i Oslo

Som hjemløs i Oslo velger man ikke overnattingsplass fra øverste hylle.
Foto: Idun Osnes, Aktiv I Oslo.no  (CC-lisens | Flere størrelser)

Hvem er det som bor på gata i Oslo?

I dokumentarserien Uteliggerliv prøver to ungdommer ut livet som hjemløse i Oslo. I syv dager må de klare seg uten bolig og uten penger. For disse to var dette et kortvarig prosjekt. For andre er det hverdagen.

På sensommeren 2011 opplevde de to 19-åringene Idun Osnes og Leif Riksheim livet som hjemløse i Oslo. De forlot hjemmets komfort, senga, TV’en, dusjen, klærne og all annen luksus de fleste av oss ikke tenker noe videre over. I en uke bodde de på gata uten penger.

De fikk føle på kroppen hvordan det er å ikke ha noe sted å gå, ikke vite hvor man skal sove om natten eller hvordan man skal få tak i mat når man ikke har noen penger. Målet var å dokumentere livet på gata og dokumentarserien Uteliggerliv ble resultatet. Dette var et interessant prosjekt, men hvor reell er egentlig denne situasjonen?

I Norge har vi ordninger som gjør at ingen med lovlig opphold her bo på gata. Mister du jobben, huset og bilen har du rettigheter, og velferdssystemet skal sørge for at du har tak over hodet og mat i magen. Likevel er det noen mennesker som er uten et sted å gå når kvelden kommer. Hjelpeordninger til tross, for dem det gjelder er det å være hjemløs virkeligheten.

Ikke bare rusmisbrukere

Frelsesarmeen er en av organisasjonene som har nærkontakt med bostedsløse i Oslo. Leder for rusomsorgen region Øst i Frelsesarmeen, Frode Woldsund, forteller at det er en variert gruppe mennesker som bor på gata.

– Vi regner med at det er omtrent 15 rusmisbrukere som er uteliggende hver natt i Oslo, sier Woldsund.

Frelsesarmeen regner med at 3-5 av de rusmisbrukerne som bor på gata hver natt har bodd ute over lengre tid.

– De kan har bodd ute i alt fra måneder til år, utdyper Woldsund.

Videre opplever Frelsesarmeen at mange av de bostedsløse i Oslo ikke nødvendigvis har rusproblemer.

– Det er et mangfoldig bilde og mange historier blant de bostedsløse. Det er folk som ikke vil ha tilbudene eller ikke finner seg tilrette i de offentlige tilbudene som finnes. Det er folk som ikke føler seg trygge, så de velger heller å bo ute. Det er i tillegg noen med store psykiske problemer. Men det er også asylsøkere som har fått avslag, det er folk fra London, Italia, Sveits, ja rett og slett folk fra hele verden som tidvis lever på gata i Oslo, forteller Woldsund.

Den største gruppen hjemløse i Oslo er i følge Frelsesarmeen romfolk. De regner med at så mange som 100 romfolk lever uten bolig i Oslo. Inntil nylig var det få som engasjerte seg i disse menneskenes skjebne. Men etter dittOslos reportasje om romfolk som “Griller hunder og bæsjer i buskene” har debatten om romfolkets situasjon rast i samtlige medier.

Majoriteten av romfolk som oppholder seg i Norge er her på besøksvisum. Med besøksvisum kan du oppholde deg i Norge og Schengen-området i inntil 90 dager. Etter at besøksvisumet er utløpt har disse menneskene ikke lenger lov til å oppholde seg i landet og har derfor ikke rett på støtte fra det offentlig. Likevel fortsetter det å være uklart hvem som har ansvaret for å bistå disse menneskene.

Mangler fullstendig oversikt

Nøyaktig hvor mange som bor på gata kan ikke Woldsund svare på.

– Vi har ikke eksakte tall, men vi har et bilde av hvor mange det er som bor ute.

Blant bostedsløse i Norge finnes også asylsøkere som har fått avslag og papirløse innvandrere. Disse gruppene kan være vanskelige å kartlegge, nettopp fordi de ofte ikke ønsker å bli funnet da de kan risikere å bli deportert. I følge en undersøkelse gjort av Norsk institutt for by- og regionforskning (NIBR) i 2008 har enkelte i denne gruppen også problemer med å skaffe overnatting, og lever derfor på gata. Mange bor rundt omkring og overnatter ’fra sofa til sofa’, ofte hos egne landsmenn som forbarmer seg og har papirløse boende hos seg uten å ta betalt.

– Oslo er en storby hvor det skjer ting hver eneste natt og det er ikke lett å telle hvor mange bostedsløse vi har. Tallene vi kommer med fanger ikke opp de som for eksempel blir kastet ut av samboeren og ikke har noe sted å gå. Disse som synes det er flaut å gå til sosialtjenesten er vanskelig å få tak i. Mange av disse ordner seg selv og finner et sted å være til neste natt. Det er også mange bostedsløse som gjemmer seg, forklarer Woldsund.

Rusmisbrukere og romfolk er godt synlige i gatebildet, samtidig er det som Woldsund påpeker vanskelig å kartlegge hvor mange som er bostedsløse og hvem som bor på gata.  Det er heller ikke gjort noen kartlegging av bostedsløse i Norge siden 2008. Tallene på papirløse som oppholder seg i Norge er også uklart.

Organisasjoner som Amnesty, Selvhjelp for innvandrere og flyktninger og Norsk Folkehjelp anslo i starten av 2011 at bortimot 3000 innvandrere har vært her i landet uten lovlig opphold i mer enn fem år. Et par år tidligere anslo Statistisk sentralbyrå – ut fra teoretiske beregninger – at det kunne dreie seg om alt fra 10 000 til 32 000 personer. Det er følgelig vanskelig å vite hvor disse oppholder seg og hvor mange av disse som bor på gata.

Hvem er bostedsløse?

I kartleggingen av bostedsløse i 2008 oppererte NIBR med flere definisjoner og bostedløse er ikke bare folk som bor på gata. Personer som ikke hadde egen eller leid bolig og som kun hadde tilfeldige boalterantiver ble også regnet som bostedsløse. Dette gjaldt blant annet de som bodde midlertidig hos slekt, venner eller bekjente.

Også personer som sitter i fengsel eller befinner seg på instiusjon og skal løslates eller utskrives innen to måneder og ikke har bolig ble kategorisert som bostedsløse.  Dette inkluderte også unge mennesker  i barnevernsinstitusjon som går ut av barnevernets omsorg.

Som bostedsløs regnes også personer uten ordnet oppholdssted kommende natt. Dette regnes personer som sover ute, i skur eller lignende løsninger som gir en form for ly. Dessuten ble en person som var henvist til akutt eller midlertidig boalternativ, som for eksempel natthjem, varmestue, hospits/døgnovernattingssted, krisesenter, pensjonat eller campingvogn/-hytte på campingplass som bostedsløs.

Som bostedsløs regnes ikke personer som bor i framleid bolig eller bor varig hos pårørende eller nær slektning. Bostedsløs er et sammensatt og komplekst felt, men i rapporten fra NIBR hevdes det at det er en liten prosent av antall bostedsløse som er det man kan kalle uteliggere uten ordnet overnatting. Samtidig mener Frelsesarmeen at så mange som 100 rom folk og opptil 15 rusmissbrukere bor på gata hver natt. Dette fremstår som et betydelig antall mennesker.

Få unge mennesker på gata

Ungdommene fra dokumentarserien Uteliggerliv representerer ikke gruppen som lever på gata i Oslo. De er helt alminnelige ungdommer uten spesielle sosiale eller medisinske problemer. De er også unge. I følge Frelsesarmeen er det få unge mennesker som bor ute i Oslo.

– Nei, det er ikke mange ungdommer på gata. De fleste vi har kontakt med er fra 30 år og oppover. Gjennomsnittsalderen er nok nærmere 40-50 år, forteller Woldsund.

I følge rapporten fra NIBR ser det ut til at flesteparten av bostedsløse er menn i 30-årene. Rapporten viste at kun en tredel av bostedsløse er kvinner. Gjennomsnittsalder for bostedsløse personer var 35 år, det samme som i 2005. Samtidig var nesten 80 prosent av alle registrerte bostedsløse personer under 45 år og halvparten under 35 år. I Oslo var 14 prosent av bostedsløse under 24 år.

Undersøkelsen viste videre at det totale antall bostedsløse for hele landet var 6091 i 2008. Den viste også at tallet på bostedsløse sank betydelig (16 prosent nedgang) fra den første kartleggingen i 1996 til den andre i 2003. Nesten hele denne nedgangen ble forklart med en kraftig reduksjon i antall bostedsløse i Oslo. Etter kartleggingen i 2003 gikk både det totale tallet på bostedsløse og andelen bostedsløse i befolkningen opp.

Hvem tar ansvar for de svakeste?

Blant tilbudene som eksisterer for bostedsløse er Kirkens Bymisjons virksomhet ByBo. I samarbeid med Sosialtjenesten i Oslo tilbyr ByBo bolig og oppfølging for bostedsløse.

– Tilbudet gjelder spesielt personer som har en dobbeldiagnose med både rusproblemer og psykiske lidelser. Vi har også et eget senter for øst-afrikanere som i stor grad blir marginalisert i boligmarkedet, forteller administrator i ByBo Ryan Hustuft. ByBos tilbud retter seg dessuten mot dem som har ressurser nok til selv å oppsøke hjelpen.

– Vi får mange henvendelser og kan dessverre ikke ta i mot alle. Det er også slik at de som får hjelp gjennom oss har et frivillig ønske om hjelp og selv har oppsøkt Sosialtjenesten. Det er klart det er et problem for de svakeste som ikke klarer å oppsøke hjelpen selv, sier Hustuft.

Frelsesarmeen driver aktivt og oppsøkende arbeid for å hjelpe de som av ulike grunner lever på gata. Frode Woldsund forteller at organisasjonen er ute fire netter i uken, med blant annet mobil varmestue. De driver også oppsøkende virksomhet mot personer som trenger hjelp.

Til dittOslo har Arbeidsdepartementet uttalt at hvis personer med lovlig, midlertidig opphold i Norge ikke kan forsørge seg selv, eller de står uten tak over hodet og uten penger til mat, har de rett til nødvendig omsorg som mat og overnatting inntil de kan forlate landet. Samtidig sier byrådsleder i Oslo, Stian Berger Røsland (H), at Oslo ikke kommer til å bistå romfolk som ikke klarer å forsørge seg selv. De må reise “hjem”.

Hvem som skal ta ansvaret for romfolk som ikke klarer å forsørge seg selv og andre som ikke har rettigheter i Norge er per dags dato et uavklart kapittel. Fra offentlig hold har det heller ikke blitt gjennomført noen kartlegging av bostedsløse siden 2008 og det finnes ingen god oversikt over hjelpetilbudene for andre som opplever bostedsløshet.

Nåværende leder i Oslo Venstre, Toril Berge, fremmet i desember 2010 er forslag om en ny kartlegging av faktisk bostedsløse. Gjennom forslaget ble byrådet i Oslo bedt om å gjennomføre en slik kartlegging innen utgangen av 2012. Aktiv I Oslo.no har foreløpig ikke lykkes med å få noen uttalelse fra Berge om den videre framgang i denne saken.

Har du ennå ikke sett dokumentarserien Uteliggerliv? Se alle episodene av serien her >>